Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap

Projekt jest czwartym etapem projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Stanowi kontynuację poprzednich etapów i jest realizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Projekt zmniejsza negatywne oddziaływanie na regionalny rynek pracy zjawisk związanych z stałym spadkiem poziomu przedsiębiorstw. Ponadto wykorzystywane są najlepsze cechy poprzednich etapów i projektu Kręgi Innowacji, ich ewaluacji konsultowanych z firmami. Według projektu zakładane jest doskonalenie wiodącej roli Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, jako sieci współpracy wspierającej rozwój gospodarczy regionu przez zaawansowane działania stymulujące innowacyjność firm. Projekt bezpośrednio wpływa na zmianę polityki uczelni w odniesieniu do kooperacji z sektorem biznesu. Wdraża nowe i sprawdzone formy wsparcia, dostosowane do ewoluującej gospodarki i wytycznych Komisji Europejskiej w obszarze „inteligentnych specjalizacji”, zapisów Strategii Europa 2020. Etap IV bazuje na stworzonym potencjale, zakłada rozszerzenie formuły oddziaływania systemu. Docelowo wpłynie na świadomość rynku w zakresie zysków z procesu wymiany wiedzy biznesu i uczelni. Skala absorpcji zaawansowanej wiedzy obu sektorów to kluczowy czynnik wzrostu nowoczesnej gospodarki. Istotą projektu jest wywołanie odczuwalnych zmian w obszarze umiejętności generowania, pozyskiwania i wdrażania praktycznych rozwiązań technologicznych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Cel główny projektu to rozwój innowacyjnych firm poprzez usługi innowacyjne, a także współpracę i wymianę informacji sfery B+R i firm, prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy, w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe w okresie od 1 października 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r.

Cele szczegółowe IV etapu RSI:

 • Wzmacnianie procesów związanych ze zmianami świadomościowymi dotyczącymi korzyści płynących z nawiązywania współpracy bezpośredniej z zagranicą w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Intensyfikacja bezpośrednich działań rozwojowych w wyznaczonych obszarach tematycznych w oparciu o strategie rozwoju specjalizacji w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Udoskonalenie kierunków i rodzajów działań uczelni wyższych w zakresie kooperacji z sektorem przedsiębiorczości w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Promowanie i rozpowszechnianie narzędzi efektywnej, innowacyjnej polityki inwestycyjnej w regionie oraz koordynacji aktywności zmierzających do synergii działań wielopodmiotowych w ramach Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Utrwalanie oddziaływania Świętokrzyskiego Systemu Innowacji poprzez doskonalenie narzędzi i mechanizmów realnego oddziaływania na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i sektora B+R w regionie w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Uchwałą Nr 1247/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2012 roku zostali wyłonieni partnerzy (konsorcjum) do wspólnej realizacji w/w projektu, w składzie:

 1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., adres: ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce – Lider Konsorcjum,
 2. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
  25-314 Kielce,
 3. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, adres: ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce,
 4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, adres: ul. Żeromskiego 5,25-369 Kielce,
 5. Miasto Kielce - Kielecki Park Technologiczny, adres: ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce,
 6. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, adres: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce.
Data dodania: wtorek, 26 marca 2013
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13011
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12330
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12469
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12774
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego