Świętokrzyski Portal Innowacji - Założenia Świętokrzyskiego Systemu InnowacjiRegionalny System Innowacji jest rozumiany, jako sieć współpracy instytucji prawnych i publicznych, których współdziałanie umożliwia wytwarzanie, stosowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy, innowacji i nowych technologii w regionie. Uczestnikami takiego partnerstwa regionalnego powinni być przedstawiciele środowisk regionalnych będących podmiotami regionalnej polityki badawczej i innowacyjnej, tj. administracja, nauka i edukacja oraz biznes. Fundamentem działania regionalnych systemów innowacji są władze lokalne i regionalne, prowadzące efektywną politykę innowacyjną. Podstawowym narzędziem kształtowania polityki innowacyjnej na poziomie regionu jest regionalna strategia innowacji. Określa ona strategiczne cele polityki innowacyjnej oraz taktykę ich osiągnięcia na bazie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu. Wskazuje sekwencję działań i zadań niezbędnych do zdynamizowania innowacyjnego rozwoju regionu. Regionalna strategia innowacji to zarówno proces jak i dokument, dlatego powinna być w sposób ciągły weryfikowana i dostosowywana do dynamicznie zmieniającej się sytuacji zarówno w regionie, jak i w jego otoczeniu. Podstawowym celem regionalnej strategii innowacji jest właśnie budowanie efektywnego systemu innowacji, a w efekcie stymulowanie rozwoju regionalnego i przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu poprzez tworzenie i wykorzystywanie wiedzy oraz innowacji. Proces tworzenia Regionalnych Systemów Innowacji ma z reguły charakter ewolucyjny.

Województwo Świętokrzyskie jest na początku swojej podróży innowacyjnej, której rezultatem będzie w efektywnie działający regionalny system innowacji. Czeka nas z pewnością droga żmudna i pełna przeszkód. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to jedyna droga, która umożliwi naszemu regionowi poprawę pozycji w rankingach innowacyjności i konkurencyjności.

Najważniejsze znaczenie dla rozwoju regionalnych systemów innowacji, w tym naszego – Świętokrzyskiego Systemu Innowacji będzie miało szerokie zaangażowanie kluczowych partnerów regionalnych realizujących jasno określone zadania w ramach konsekwentnie i systematycznie wdrażanej strategii.

Ideę tę odzwierciedla hasło Świętokrzyskiego Systemu Innowacji: WIELU LUDZI – WSPÓLNY CEL. Kluczem do sukcesu jest współpraca i zarządzanie strategiczne. Wspólnie działając i kreatywnie myśląc przyśpieszymy „innowacyjną podróż” naszego regionu. Pozwoli to nam stworzyć lepszą przyszłość dla nas, naszych rodzin i całego województwa świętokrzyskiego.

Data dodania: wtorek, 04 stycznia 2011
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47